Maailmamuutjate register

Varasügiseks 2016 loob Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) internetikeskkonna, mille abil kaardistatakse ja avalikustatakse Eestis tegutsevate organisatsioonide poolt inimeste ja looduskeskkonna heaks loodavaid positiivseid muutuseid.

Loe lähemalt, kuidas võid saada mõju kaardistamise veebilahendusest kasu ja teha meiega koostööd, kui oled:

Taolise “maailmamuutjate börsi” ideed tutvustas SEV-i eestvedaja Jaan Aps avalikkuse ees esmakordselt 2013. aasta sügisel TEDx Tartu konverentsil.

TedX-photo1-e1427559183396

Miks just meie seda teeme?

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku põhikirjaline eesmärk on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis. Miks siis seame sihiks kõigi ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonide mõju kaardistamise?

2012. aastal SEV-i asutades oli algusest peale selge, et iga sotsiaalne ettevõte peab olema võimeline:

  • selgelt sõnastama oma ühiskondlikke (“sotsiaalseid”) eesmärke;
  • jälgima, kuidas eesmärkide saavutamine sujub;
  • kommunikeerima oma tulemusi (st saavutusi ja õppetunde).

Sotsiaalsete ettevõtete olemasolu ainuke mõte seisnebki ju ühiskondliku heaolu suurendamises. (Lisandväärtuseks on muidugi ka Eesti majandusarengusse panustamine ettevõtlustulu teenimise ja töökohtade loomise kaudu).

SEV on aidanud sotsiaalsete ettevõtete poolt loodud positiivseid muutuseid juba mitme aasta jooksul tutvustada nn “tulemuste ja mõju kommunikatsiooniraportite” abil. Need annavad tabelite, skeemide ja kogemuslugude abil standardiseeritud ülevaate iga organisatsiooni sihtrühmade vajadustest ja nende heaks saavutatud muutustest.

Meie senised kogemused on näidanud, et samasugune lahendus sobib hästi kõigile maailmamuutjatele.

Sõltumata oma tegevuse jaoks ressursside kaasamise viisist (ettevõtlus, projektirahastus, annetused, vabatahtlik töö jne) peab iga ju avalikes huvides tegutsev organisatsioon seadma oma sihte ja hindama tulemusi sarnase konkreetsuse ja läbipaistvusega.

Veebilahenduse loomisel oleme raportite koostamise metoodikat veelgi edasi arendanud, lihtsustades nii raportite koostamist kui ka sarnaste eesmärkidega organisatsioonide tulemuste võrdlemist ning üksteiselt õppimist.

Meditechi raport

Milles üldse probleem on?

Avalikes huvides tegutsevad vabaühendused enamasti ei sõnasta, hinda ega kommunikeeri piisaval määral enda poolt loodavaid positiivseid muutuseid. Tihti jääb nii tegutsejate endi kui nende toetajate jaoks ebaselgeks, mida, mil määral ja kui palju õnnestus oma sihtrühmade heaks paremaks muuta. Head kavatsused ja aktiivne tegutsemine ei pruugi ju võrduda päriselt millegi muutmisega! Samuti napib nii eestvedajatel kui nende toetajatel infot selle kohta, millised on igas valdkonnas parimad lahendused (võrreldes vähem mõjusate alternatiividega) ja kuidas oma mõju kasvatada.

Tihti tehakse tublit tööd, kuid sellega ei kaasne selgesõnalist ja atraktiivset kommunikatsiooni. Puudulik või ebaselge (liialt üldsõnaliselt või nn projektiterminoloogias esitatud) teave organisatsiooni saavutuste kohta ei inspireeri potentsiaalseid toetajaid (rahastajad, vabatahtlikud) ja jääb laiemale avalikkusele üldse hoomamatuks.

CCj-asuWEAAg5q6 (1)

Pildil tegutsevad Pärnu vabaühenduste eestvedajad kevadel 2015  oma tulemuste ja mõju raportite koostamisega. Koostöös Pärnu linnavalitsuse ja kohalike vabaühenduste võrgustikuga läbi viidud nõustamisprojekt aitas testida ka veebilahenduse sisuloome metoodikat.

Kokkuvõtvalt: muutuste kaardistamise veebilahenduse loomise eesmärgid

1. Eesti avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste (sh sotsiaalsete ettevõtete) ühiskondliku eesmärgi, tulemuste ja mõju kohta on informatsioon nii rahastajatele kui teistele osapooltele internetis ühes kohas kättesaadav.

2. Vastav informatsioon on asjakohane, regulaarselt uuendatav, atraktiivses formaadis ja üle kontrollitud.

3. Iga oma informatsiooni avaldamises osaleva vabaühenduse võimekus seada selgeid eesmärke, hinnata oma mõju ja paista silma (nt annetajate hulgas) tõuseb.

4. Oluliselt kasvab vabaühenduste läbipaistvus ja vastutavus (nt põhikirjalise eesmärgiga seotud sihtrühma liikmete seas ja oma kogukonnas).

5. Vabaühenduste rahaliste ja mitterahaliste toetajate otsuste tegemisega seotud halduskoormus väheneb, otsuste kvaliteet paraneb ja mõju seeläbi kasvab. Kahaneb ka vabaühenduste halduskoormus: iga-aastases tegevusaruandes on võimalik viidata raportile. Sisuliselt moodustub Äriregistriga paralleelne „tulemuste ja mõju register“. Tegemist on süsteemi-innovatsiooniga.

6. Oluliselt suurenevad võimalused vabaühenduste tegevuse analüüsiks ja tulemuste rakendamisel praktikas: tulemuste ja mõju statistika, valdkondadesisesed võrdlused, valdkondadesiseste „valgete laikude“ nägemine mõjuahelates ja sünergia leidmine (nt koalitsioonide loomise võimaluste kaardistamine terviklike mõjuahelate loomiseks).

7. Lahendus majandab ennast pikemaajaliselt ise ära, sest teenib tulu nii Eesti-siseste rahastajate abil (vähenenud halduskulude ja lahenduse ühiskondliku mõju tõttu) kui ka litsentsi müügist rahvusvaheliselt.

8. Kõik lahenduse loomise ja haldamisega seotud edulood ning õppetunnid on vabavara. Lahenduse olemasolu annab tugeva baasi pidevaks ühiskondliku mõju alaseks arendustööks nii toetajate, mõttekodade, konsultantide kui vabaühenduste endi poolt.

Soovid teha koostööd? Võta ühendust: Jaan Aps, SEV-i juhatuse esimees, jaan(at)sev.ee

Loe ka lähemalt oma võimaliku kasu ja koostöövõimaluste kohta, kui oled ise ühiskondliku eesmärgiga organisatsiooni eestvedaja, nende rahastaja-toetaja või praktikandile.

Veebilahenduse väljatöötamise peamine rahastaja on Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. SEV panustab algatusse ka omavahendeid. OÜ Stories For Impact toetab portaali loomise tegevusi (metoodika väljatöötamine, kommunikatsioon) oma palgalise meeskonna tööajaga (Mariliis Jukk, Karolin Lukk).

Algsete mõjuraportite sisu ja kujunduse väljatöötamises osalesid hooajal 2012-2013 vabatahtlikena mitmed nutikad eraisikud ja meeskonnad (organisatsioonid). Nende kohta leiad info sev.ee/m6ju lehekülje lõpust.

Loe Kodanikuühenduste Ühiskondliku Mõju Hindamise Käsiraamatut SIIT!

NBxS2diBZkKzH1zByUxFdNa5S8iWZ3xV_9LP6HCiNPI