Projektid

SEVil on praegu käimas järgmised projektid:

Projekti üldeesmärk: suurendada vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete finantsilist elujõulisust, toetades nende turundusvõimekuse kasvamist ja seekaudu müügitulu suurenemist eraisikutest (sh turistid) ja äriettevõtetest klientide suunal. Projekti tulemusena valmis käsiraamat “Kuidas saada ärihundiks? Aktiivse turunduse ja müügi nipid“. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA.

Projekti kestvus:  1. august 2017  –  31. august 2018

Selles projektis keskendub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik organisatsiooni kompetentside ja oskusteabe paketeerimisel teenusteks kolmes valdkonnas: „Sotsiaalse ettevõtluse ABC“, „Ühiskondlik mõju“ ja „Edukad noorteprogrammid“. Paketeerimisega kaasneb turundustegevuste plaanimine, testimine ja elluviimine nii Eestis kui ka (peamiselt digitaalse turunduse abil) rahvusvaheliselt.

Kestvus: 01.04.2018 – 30.03.2019.

Toetuse summa: 12 000 eurot.

Social impact investment is the provision of finance to organisations addressing societal needs with the expectation of a measurable societal as well as financial return. In other words – it means investing into enterprises that create good stuff and eliminate bad stuff or transform it into good stuff.

The project results in mapping out the current situation and creating a joint action plan for quicker development of social impact investment ecosystem. You can find more info here: https://sev.ee/social-impact-investment/

Lõppenud projektid

Uhke nimetusega rahvusvahelise väikeprojekti „Sotsiaalne ettevõtlus kestliku tuleviku heaks“ (“Social Entrepreneurship for a Sustainable Future“, rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu) sisu on väga konkreetne. Eesti, Läti ja Taani vahetavad uurivad Euroopa riikide kogemusi sotsiaalse ettevõtluse (turundus)märgiste ja juriidilise regulatsiooni loomisel. Teiseks õnnestub viia grupi Eesti ja Läti riigiametnikke tutvuma Taani sotsiaalse ettevõtluse seadusandluse kogemusega. Kolmandaks seome projekti tulemused ja kontaktid ära SEVi igapäevase huvikaitsetööga. Raport: “Social Enterprise Labels” (2017).

Kestvus: 01.08.2016 – 01.02.2017

Rahvusvaheline projekt „Tunne oma mõju“ (“Know Your Impact – Social Impact Measurement Tools for Young Social Entrepreneurs).

Rahastaja: Euroopa Liidu programm Erasmus+ („KA 2: innovatsiooni- ja heade praktikate vahetamise koostöö“). Projekti eesmärgiks oli noorte sotsiaalsete ettevõtjate võimekuse tõstmine ühiskondliku mõju eesmärgistamise ja kaardistamise osas. Olulisim silmast-silma tegevus oli mõju hindamise treeninglaager Türgis augustis 2016, millele järgnes pooleaastane mentorlus koos vahesündmustega. Eestist osalesid programmis 13 noort sotsiaalset ettevõtjat. Kõigile on aga kasutamiseks mõjust lähtuva juhtimise plakat (eesti keeles, inglise keeles), käsiraamat “Kuidas saavutada maksimaalset mõju” (eesti keeles, inglise keeles) ja juhtumiraamat oma mõju mõtestamisest (eesti keeles, inglise keeles).

Kestvus: 01.08.2015 – 30.09.2017

Rahvusvaheline projekt „Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemerepiirkonnas“ (BSR youth social entrepreneurship development).

Rahastaja: EUSBSR – Seed Money Facility. Projekt annab nn seemneraha, et koos rahvusvaheliste partneritega ette valmistada lahendus koos rahastusvõimalusega 15-25-aastaste noorte (st eelkõige õpilaste ja tudengite) seas sotsiaalse ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamiseks.

Kestvus: veebruar 2016 – aprill 2017.

Tänu sellele arendusprojektile saime võimaluse uuendada nii sotsiaalse ettevõtluse valdkondlikku arengukava kui ka meie enda strateegiat organisatsioonina. Sealjuures korrastasime SEVi andmehaldus- ja kommunikatsioonikanaleid ning muutsime organisatsiooni rahvusvaheliselt nähtavamaks.

Kestvus: 01.10.2016 – 31.05.2017.

Praktiline koosloome arengu-programm – 2016. aasta märtsis alustab SEV järjekordse teenusedisaini arenguprogrammiga. Arenguprogramm on ülesehituselt väga praktiline, selle jooksul disainitakse koosloome meetodil kuus uut sotsiaalteenust. Koosloome ja teenusedisain on kontseptsioonid, mida üha rohkem rakendatakse uuenduslike (avalike) teenuste planeerimisel ja pakkumisel, et paremini vastata ühiskonna ootustele sotsiaalsete probleemide ennetamisel, leevendamisel ja lahendamisel.

Kestvus: 1.01.2016 kuni 31.12.2016.

Projekt Teenusedisain koosloomes, mida toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel ja Rasmus Pedaniku eestvedamisel arendame SEVis välja teenusedisaini koosloometeenuse. Maakeeles: aitame klientidel arendada uusi (eelkõige sotsiaal)teenuseid ja muuta paremaks olemasolevaid. Eesmärk on ka disainida kliendi jaoks arendatavale teenusele toimiv ärimudel.

Kestvus: september 2016 –  detsember 2017

Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik – huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti tulemuseks on aktiivselt käivitatud huvikaitse mudel / mõttekoda, mille eesmärgiks on toetada avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste huvikaitset ja teenuste pakkujate võimekuse tõusu. Samuti arendame valdkondade sisest koostööd ning tõstame sealjuures teenuste sisulist kvaliteeti.

Projekti kestvus: 1.09.2015-31.05.2016 ja 01.08-12.12.2016

„Sotsiaalse ettevõtluse arenguprogramm“, mida rahastab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Eesmärgiks 10 maakonnas Sotsiaalministeeriumi strateegilistes valdkondades 10 uue sotsiaalse ettevõtte loomine, mis aitavad kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele ja tööhõive suurendamisele. Arenguprogrammis kasutatakse teenusedisaini ning sotsiaalsete praktikate metoodikaid.

Kestvus: 01.01.2015 kuni 31.12.2015.

Arenguprogrammi „Kuidas rohkem müüa?“ rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti eesmärgiks on tõsta 4 väiketootmisega tegeleva sotsiaalse ettevõtte müügisuutlikkust ja seeläbi suurendada nende positiivset mõju ühiskonnas. Lisaks on plaanis testida arenguprogrammi, mida Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik saab tulevikus kasutada oma liikmete arendamiseks ja omatulu teenimiseks. 

Kestvus: 1.04.2015 kuni 1.01.2016. 

Rahvusvaheline projekt “Sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere regioonis” Rahastaja: Erasmus+ (Social entrepreneurship development in Baltic Sea region”). Projekti abil vahetame kogemusi ja leiame koostööpunkte naaberriikide sarnaste sihtidega meeskondadega. Senised väljundid: ülevaade sotsiaalsete ettevõtete toetajatest Lääneremere regioonis (sh eestikeelne ülevaade “Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele“), video-õppematerjal sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitest (koos kahe põneva Eesti näitega), kompaktne Sotsiaalse-ettevõtte-ühiskondliku-mõju-kaardistamise-käsiraamat_2015 (1)lätlaste koostatud ärimudelite õppe-materjal ja poolakate koostatud sotsiaalsete iduettevõtete teemalised “Soovitused kohalikele omavalitsustele” (sh eestikeelne lühikokkuvõte). Projekti
veebileht asub siin
.

Kestvus: sügis 2014 kuni suvi 2016. 

Ühiskondliku mõju kaardistamise veebilahenduse loomineEesti avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vastav metoodika on edasiarendus sotsiaalsete ettevõtete tulemuste ja mõju raportitest.

Kestvus: 1.01.2015 kuni 30.11.2015. Projekti tulemusena valminud veebilahendus nimega Maailmamuutjate register avalikustatakse sügisel 2016.

Action Learning pilootprojekt: Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud Action learning (edaspidi AL) pilootprojekti lõppeesmärk oli juurutada võimalikult paljudes vabaühendustes tõenduspõhine ja kuluefektiivne inimeste arendamise, keeruliste probleemide lahendamise ja muudatuste elluviimise metoodika. AL metoodika aitab tõsta vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja suurendab seeläbi nende ühiskondlikku mõju. AL pilootprogramm kestis 2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta juunini. Programmis osales 19 organisatsiooni, 30 osalist, 22 juhti, 5 rühma (kolm organisatsioonide ülest ja kaks organisatsioonide sisest). Toimus 66 kohtumist ja ligi 100 probleemi said lahenduse. AL metoodikat tutvustati kodanikuühiskonna arendamisega seotud isikutele. Projekti lõpuks loodi eeldus AL metoodika võimalikult laiaks levikuks.

Projekti kestvus 03.07.2014 kuni 31.01.2016. Loe tegevusõppe juhendit ja action learning tulemuste hindamise aruannet.

Arenguprogramm „Sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamise kaudu“, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Programmi eesmärk on, et osalenud ühendused on võimekad erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel, teenuse koosloomes, kommunikatsioonis ning koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega. Loe projektis tehtud tegevuste kohta lisa.

Kestvus: 01.06.2014 kuni 30.11.2015.

“SEVi hüpet maakondadesse” rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste arenguhüppe toetamise taotlusvooru raames. Projekti jooksul otsis SEV 9 maakonnast kohalikke sotsiaalseid ettevõtteid ja koostööpartnereid.

Kestvus: 1.04.2014 – 31.03.2015.

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse valdkondliku eestkoste arenguhüpe” rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Kestvus: 1.09.2013 – 31.10.2014. 

Väikeprojekt “Regional networking on social entrepreneurship development” toimus koos Soome ja Läti partneritega, seda rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste programmist. Projekti peamine eesmärk oli vahetada kogemusi ja teha sisulist koostööd märgise loomisel sotsiaalsete ettevõtete eristamiseks ühiskonnas.

Kestvus: september 2013 – juuni 2014.

SEV osales partnerina Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu projektis Sotsiaalse ettevõtluse sektori statistika, mille eesmärk oli luua lahendus Eesti sotsiaalse ettevõtluse sektori statistiliste andmete kogumiseks. Projekti rahastas Euroopa Komisjon.

Kestvus: 3.05.2013 – 2.06.2014.

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav” peamine eesmärk oli pakkuda sotsiaalse ettevõtluse huvilistele valdkonda ja osalusvõimalusi puudutavat informatsiooni veebilehel www.sev.ee ka vene keeles. Projekti toetas Kultuuriministeerium integratsioonivaldkonna meediaprogrammist.

Kestvus: oktoober 2013 – jaanuar 2014.

Projekt “Sotsiaalse ettevõtluse arenguhüpe Eestis”, mille eesmärgiks oli anda sotsiaalse ettevõtluse arendamisele senisest suurem hoog. Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kestvus: Augustist 2012 –  mai 2013

Projekt “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine”, millega loodi alus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikule Eestis. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kestvus: September 2011 – aprill 2012