SEVi juhtimis- ja kommunikatsioonitaristu uuendamine vajadustele vastavaks

Tänu sellele arendusprojektile saime võimaluse uuendada nii sotsiaalse ettevõtluse valdkondlikku arengukava kui ka meie enda strateegiat organisatsioonina. Sealjuures korrastasime SEVi andmehaldus- ja kommunikatsioonikanaleid ning muutsime organisatsiooni rahvusvaheliselt nähtavamaks.

Kestvus: 01.10.2016 – 31.05.2017.

SEVi juhtimis- ja kommunikatsioonitaristu uuendamine vajadustele vastavaks

2016. aasta lõpuga sai läbi SEVi tegutsemise perioodi esimene arengukava, millest lähtusime alates organisatsiooni ametlikust loomisest aastal 2012. Uue arengukava koostasime kevadel 2017 perioodiks 2017-2020.

Edukas osalemine KÜSKi arenguhüppe 2016. aasta taotlusvoorus andis meile võimaluse investeerida arengukava koostamise käigus piisavalt ressursse osapoolte kaasamisse, nendega koos uute arengusuundade väljatöötamisse ja sealjuures tekkinud SEVi kui organisatsiooni puudutavate esmaste arendusideede elluviimisse (näiteks oma nähtavuse suurendamiseks rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmiseks).

Projekti eesmärk: SEV on selgete sõnumite ja tõhusa töökorraldusega organisatsioon, kes vastab hästi partnerite ootustele ja suudab koos nendega kasutada ära strateegilised võimalused sotsiaalsete ettevõtete sektori arengu toetamiseks.

Projekti lühikokkuvõte

Vajadus projekti järele tuleneb:

  1. a) SEVi laienenud sihtidest (nt avalike teenuste pakkujate huvikaitse);
  2. b) paralleelselt ellu viidavatest ambitsioonikatest algatustest (arenguprogrammid, mõju kaardistamise veebilahendus);
  3. c) MTÜ liikmete ning koostööpartnerite arvu järsust kasvust;
  4. d) konarlikuks muutunud (operatiivsest) juhtimisest.

SEVil on tänu toetajatele ja omatulule olemas ressursid suurte sisuliste eesmärkide teostamiseks. Puudu jääb aga kriitiliselt oluline investeering SEVi kui terviku juhtimis- ja sise- ning väliskommunikatsiooni taristu uuendamiseks vajadustele vastavaks.

Projekti tegevuste planeeritud tulemused:

  1. a) liikmete ja strateegiliste (sh rahvusvaheliste) partnerite kaasamise abil korrastatud juhtimismudel, strateegia koos kommunikatsiooniplaaniga (SEVi ja tema koostöövõrgustike struktuur, selged eesmärgid ja sõnumid, ootused ja kokkulepped);
  2. b) tänu andmehaldus- ja kommunikatsioonikanalite sisulisele ja tehnilisele uuendamisele tõhus, strateegilisi tegevusi toetav igapäevase juhtimise taristu. SEV muutub rahvusvaheliselt nähtava(ma)ks.

Projekti saavutatud tulemuste kokkuvõte:

Taotluse põhieesmärgi õnnestus saavutada: SEVi juhtimis- ja kommunikatsioonitaristu vastab nüüd vajadustele.

SEVil on olemas arengukava 2017-2020, mis koostati partnereid ja liikmeid kaasaval moel (sh silmast-silma kohtumised enamusega liikmetest nende endi juures).

Täielikult on uuendatud SEVi kommunikatsioonikanalid ja visuaalne identiteet. Valmis on uue atraktiivse kujunduse ja struktuuriga koduleht. Lehe sev.ee uus struktuur on kooskõlas uue strateegiaga ja muudab osapoolte jaoks olulise info leidmise senisest kergemaks. SEVi Facebooki leht on kolmveerand aastaga kujunenud palju aktiivsemaks, sisukamaks ja jälgitumaks kanaliks. Visuaalne identiteet on lisaks veebilehele uuendatud ka kõigi teiste SEVi kommunikatsiooniväljundite osas (slaidipõhjad, visiitkaardid jne). Oleme uuendused ka kasutusse võtnud, näiteks kõik viimase kuu aja esitlused on olnud juba uuel slaidipõhjal, samuti jaotame rahvusvahelistel kohtumistel uue kujundusega visiitkaarte.

Korrastatud on ka SEVi sisekommunikatsiooni, sh infohaldus Google Drive´is ja Dropboxis.
Oleme rahvusvaheliselt palju nähtavamad, mille tõestuseks on näiteks kutsed Euroopa kaitstud töö keskuste katusorganisatsiooni ENSIE liikmeks ja OECD / Euroopa Komisjoni poolt korraldatud seminarile, mille käigus küsiti osapoolte tagasisidet sotsiaalse ettevõtluse poliitikakujunduse elektroonilisele töövahendile.

Projekti kestvus: 01.10.2016 kuni 31.05.2017.

Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lähem info projekti kohta: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee