SE seadusandluses

10. novembril 2011 kohtus juriidika töögrupp, et arutleda teemal “SE valdkonna juriidilise reguleerimise eesmärgid”. Kokkuvõtet tollal räägitust saab lugeda siin.

Järgnevalt anname ülevaate juriidilise analüüsi vajadustest, millele lahenduste leidmisega tegeleme 2012. esimesel poolaastal.

1. Analüüsivajadused kehtiva seadusandluse raames.

Teema 1.1 Ettevõtlustulu teenimine kodanikuühendustes.

Vajadus: Lihtsas keeles juhendmaterjal kodanikuühendustele (mittetulundusühingud, sihtasutused), kes juba teenivad ettevõtlustulu või on sellest huvitatud. Selles on kaardistatud kõik olulised sotsiaalse ettevõtlusega tegelemise juriidiliste võimaluste ja riskidega seotud valdkonnad. Mõeldud avaldamiseks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koduleheküljel. Samuti saab selles sisalduvale infole viidata juhul, kui kodanikuühendused pöörduvad võrgustiku poole lihtsamate juriidiliste küsimustega.

Mõned näited olulistest teemadest:

  • Põhikirjaline eesmärk (sealhulgas seoses ettevõtlustulu teeniva kodanikuühenduse kandideerimisega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja).
  • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja käibemaksu tagasi küsimine.
  • Laenude võtmine ja investeeringute kaasamine.
  • Ise äriühingu loomine ja selle haldamine.

Teema 1.2 Laiema ühiskondliku hüve loomise nimel tegutsemine äriühingutes.

Vajadus: Lihtsas keeles selgitus äriühingutele võimaluste kohta endale (juriidiliselt siduvate) sotsiaalsete eesmärkide võtmise kohta.

Mõned näited olulistest teemadest:

  • Tegevjuhtkonnale ühiskondlike hüvede loomisega seotud juriidiliselt siduvate eesmärkide võtmise võimalused.
  • Kasumi jaotamisele piirangu või keelu kehtestamise võimalused.
  • Kasumi ühiskondlikul eesmärgil jaotamise võimalused.

2. Analüüsivajadused seoses võimalike muudatustega kehtivas seadusandluses.

Teema 2.1 Millised muudatused kehtivas seadusandluses aitaksid muuta ettevõtlustulu teenimise ja sellega seotud protsesside juhtimise kodanikuühendustes lihtsamaks ja läbipaistvamaks?

Näited praktilistest vajadusest:

  • Kuidas muuta sotsiaalsed ettevõtted selgelt eristatavateks nii avalikkuse kui ka sotsiaalse ettevõtluse toetusmehhanismide jaoks?

Teema 2.2 Millised muudatused kehtivas seadusandluses aitaksid muuta ühiskondliku eesmärgi nimel tegutsemise ja sellega seotud protsesside juhtimise äriühingutes lihtsamaks ja läbipaistvamaks?

Mõned eripalgelised rahvusvahelised näited: USA-st Benefit Corporation ja The Flexible Purpose Corporation; UK-st Community Interest Company.

Teema 2.3 Milline protsess ja kulud kaasneksid sotsiaalsetele ettevõtetele uue juriidilise vormi loomisega Eestis?

Uue juriidilise vormi loomise vajadus kerkib sotsiaalse ettevõtluse arendamise valdkonnas regulaarselt esile. Kui on täpsemalt teada seotud osapoolte hulk ja vajalike ressursside maht, aitab see info võrgustiku meeskonnal teha läbimõeldud otsuse, kas eraldi juriidilise vormi loomise eestkostetööd lähiajal eesmärgistada või mitte.