Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Asutatud: 1994-11-07
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: Saarekoda@gmail.com
Veebileht: http://www.saarekoda.ee

Teenused: Puuetega inimestele info jagamine, huvitegevusvõimaluste ning rehabilitatsiooniteenus.

Teenused avalikule sektorile: Sotsiaalteenuste pakkumine ning kogemusnõustamine.

 

Ühiskondlik eesmärk: Puuetega inimesed on võimalikult iseseisvad ja aktiivselt kaasatud ühiskonda. Puudega inimesed elavad „varjus“: sõltuvad lähikondsetest, ei saa iseseisvalt toimetada ja seetõttu jäävad ühiskonnas kõrvale. SPIK soovib oma tegevusega sellist olukorda vältida.

Lahendus: Puuetega inimestele info jagamine, huvitegevusvõimaluste ning rehabilitatsiooniteenus jt sotsiaalteenuste pakkumine ning kogemusnõustamine. SPIK ühendab ja esindab piirkonna puuetega inimeste ühendusi ning edendab nendevahelist koostööd.

Saavutused: Saaremaa puuetega inimesed on saanud kõik vajaliku info ühest kohast. Tänu teenustele saanud oskused ja julguse iseseisvaks tegutsemiseks. 2014, aastal osales ligikaudu 3000 isikut kogu vabariigist erinevatel üritustel, teabepäevadel ja teenustel.

Ettevõtlustulu: SPIK põhisissetuleku allikateks on riiklike teenuste osutamine: igapäevaelu toetamise teenus ja töötamise toetamise teenus. Lisaks ka kohalikele omavalitsustele teenused isikliku abistaja, viipekeele tõlketeenuse, tugiisiku ja päevakeskuse teenus.

Pildid tegevusest