YFU Eesti MTÜ

Asutatud: 1997-07-14
Tegevusvaldkond: Arenguvõimalused noortele; Õpilasvahetusprogramm
Sihtgrupp: Õpilased; Noored; Pered
E-post: yfu(at)yfu.ee
Veebileht: www.yfu.ee

TeenusedRahvusvahelised haridusprogrammid.

Ühiskondlik eesmärk: YFU Eesti aitab avatuma ühiskonna tekkimisele kaasa rahvusvahelisi haridusprogramme pakkudes. Aastane õpikogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele oskused ja pädevused, mis laiendavad noore eneseteostus- ja valikuvõimalusi karjääriplaneerimiseks, ning ühiskonna heaolu toetavate valikute tegemiseks.

Lahendus: YFU programmides osalemine arendab nt majanduselu arenguks olulisi oskusi: õpihimu ja teotahe, orienteeritus loovatele lahendustele, mõtestatud tegutsemine kindlate eesmärkide nimel, pingetaluvus ja oskust jääda stressiolukordades iseendaks. YFU saadab vahetusaastale ettevõtlikke, õpihimulisi noori, kes on valmis õppeaasta pikkuseks kogemuseks välisriigis. Vahetusaastalt saabudes saavad noored võimaluse jätkata YFU vabatahtlike arengurpogrammis, mis pakub mitmekesiseid võimalusi praktiliste kogemuste omandamiseks ja karjäärivalikute tegemiseks. YFU tegevuste kaudu saadud kogemus mõtestatakse ja analüüsitakse, seostatakse tänapäeva ühiskonna võimaluste ja vajadustega.

Saavutused: YFU Eesti kaudu on 25 tegutsemisaasta jooksul vahetusaasta kogemuse saanud pea 2000 noort ja ligi 450 Eesti perekonda. Ligi 80% YFU vilistlastest on kasutanud võimalust saada YFUs vabatahtliku töö kogemus. YFU kaudu saadud kogemus on jäänud Eestisse, sest 78% YFU vilistlastest elab alaliselt Eestis. Pea pooled välismaal elavad YFU vilistalsed toovad oma välismaal viibimise põhjuse välja õpingute jätkamise. 83% vilistlastest peab YFU vahetusaasta mõju väga suureks oma edasiste valikute tegemisel.

Ettevõtlustulu: Oleme isemajandav MTÜ ning oma tegevuseks vajalikud vahendid teenime peamiselt vahetusprogrammide osalustasudega. Väike osa ettevõtlustulu tuleb ka YFU logoga meenete müügist.

Pildid tegevusest