Tulemused

Projekti tulemusena soovime:

• välja selgitada sotsiaalsete ettevõtjate ja teiste omatulu teenivate kodanikuühenduste eestkoste- ja omavahelise koostöö vajadused;

• määratleda sotsiaalse ettevõtluse definitsiooni piiritlemise ning vajaduse seadusandliku reguleerimise ja toetusmehhanismide loomise järele;

• kokku leppida võrgustiku eesmärkides ja nende saavutamise tegevuskavas;

• kaardistada võrgustiku rahastusvõimalused;

• saada ametlikud seisukohad seadusloome esindajatelt sotsiaalse ettevõtluse seadusandliku regulatsiooni kujundamise jätkamise kohta peale projekti lõppemist;

• formaliseerida sotsiaalse ettevõtluse koostöövõrgustiku tegutsemisvorm, mis on projekti algatajatest iseseisvunud.

Projekti elluviija on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Projekti partner on Heateo Sihtasutus. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.