Vabatahtlike värbamise arenguprogramm

SEV_logo Kysk_logo

Vabaühenduse juht, kas Sulle tundub, et Sul pole piisavalt vahendeid, et tegeleda enda arendamisega ja organisatsiooni võimekuse tõstmisega?

Nüüd avaneb suurepärane võimalus!

Kui Sa pakud teenuseid sotsiaalvaldkonnas ja otsid endale appi vabatahtlikke, siis tule osale Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku „Vabatahtlike värbamise arenguprogrammis“.

Programmi eesmärk on, et programmis osalenud ühendused on võimekad:
1. erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel,
2. teenuse koosloomes,
3. teenuse kommunikatsioonis,
4. koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega.

“Vabatahtlikke on võimalik oskuslikult kaasata nii organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks (vabatahtliku mentoriga ühendusele strateegia koostamine või meeskonna arendamine) kui ka operatiivsete asjade ära tegemiseks (juriidilised lepingud, teenusejuhendid, kommunikatsioonikavad, äriplaanid, veebilehe kujundus). Samuti on võimalik kaasata vabatahtlikke teenuse pakkumisse (transport, suhtlus kliendiga jne). Iga teenuse puhul on kohti, kus saab vabatahtlikke kaasata, need kohad tuleb lihtsalt üles leida. Meie kasutame selleks teenuse disaini tööriistu. Lisaks annab arenguprogrammis osalemine võimaluse isiklukuks arenguks.“ – Kristina Mänd, vabatahtlike värbamise arenguprogrammi elluviija.

Mida arenguprogrammis osalemine pakub? Arenguprogrammi aktiivselt läbinud osaleja oskab:
• kaasata vabatahtlikke teenuse pakkumisse;
• kaasata professionaalidest1 vabatahtlikke ühenduse eesmärkide saavutamisse;
• koostada ühendusele turunduskava;
• kasutada teenusedisaini tööriistu;
• teha koostööd äriettevõtetega.

1Professionaalidest vabatahtlikud on oma ala spetsialistid, kes panustavad vabatahtlikuna enda erialaste teadmiste ja oskustega (mida rakendavad tavapäraselt nt ettevõtluses või mõne teise ühenduse juures töötades) vabaühenduste tegevusse ja nende eesmärkide elluviimisse.

Sisukord:

1. Kellele arenguprogramm mõeldud on?
2. Arenguprogrammi kava
3. Arenguprogrammi kandideerimine
4. Osalejate valimine
5. Koolitusprogrammi teemad ja ajad
6. Töötubade teemad ja ajad
7. Arenguprogrammi läbiviijad
8. Kontakt

Arenguprogrammi ootame osalema avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes

juba osutavad või plaanivad osutada avalikke teenuseid sotsiaalvaldkonnas;
• kelle põhikirjaline eesmärk või põhikirjalised tegevused on seotud sotsiaalprobleemi lahendamisega (soovitavalt puudutavad sotsiaalselt tõrjutuid);
• ei osale mõnes teises arengu- või mentorprogrammis.

Programm on mõeldud avalikke teenuseid pakkuvate ühenduste:
• juhtidele,
• kommunikatsioonijuhtidele,
• vabatahtlike koordinaatoritele.

Arenguprogramm kestab 10 kuud (august 2014 – mai 2015), koosneb seitsmest 8-tunnisest praktilisest töötoast, ühest 4-tunnisest seminarist, kolmest 4-tunnisest kogemuste vahetamise töötoast, lõpuüritusest ning individuaalsetest intervjuudest ja nõustamistest. Osalejad peavad valmis olema enda arendamiseks ning panustama selleks aega ja energiat.

Programmi jooksul kaardistatakse ja analüüsitakse osalevate ühenduste arenguvajadused (nii strateegilised kui operatiivsed ja praktilised), koostatakse vastavad tegevuskavad, antakse vabaühendustele vajaminevad oskused ja teadmised, kuidas leida ja kaasata erinevaid (professionaalidest ja tavalisi) vabatahtlikke ning arendada strateegilist koostööd ärisektoriga.

Koolitused toimuvad Tallinna kesklinnas. Väljas poolt Tallinna asuvatele ühendustele kompenseeritakse reisikulud.

Arenguprogrammis osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud avaldus hiljemalt 21.06. aadressil info [at] sev.ee, teemareale „Arenguprogramm“.

Motiveeritud avaldus peab sisaldama selget ülevaadet (maksimaalselt 2 lk):
vabaühenduse üldandmed;
• vabaühenduse vajadus ja motivatsioon osaleda arenguprogrammis;
• kinnitust, et vabaühendus saab osaleda kõikides töötubades;
• kinnitust, et vabaühendus ei osale üheski teises analoogses arenguprogrammis;
• pakutava või plaanitava avaliku teenuse lühiülevaadet (teenuse valdkond, sisu, sihtrühm, teenuse osutamise piirkond, kehtivad lepingud avaliku sektoriga), maksimaalselt 1 lk.

NB! Kõiki saadetud dokumente käsitletakse konfidentsiaalselt ja ei avaldate teistele osapooltele!

Arenguprogrammi osalejate valimine:

Arenguprogrammi osalejate sooviavaldusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV), EMSLi ja Heateo SA esindajad. Juuni lõpuks valitakse välja 12 vabaühendust, kellega viiakse läbi arenguvestlused (vestlused toimuvad juulis ja augustis 2014), ja kelle seast valitakse hiljemalt septembris vähemalt 8 vabaühendust, kes jätkavad arenguprogrammis osalemist.

Arenguprogrammi osalejad valitakse välja lähtudes programmi eesmärgist ja alljärgnevast:
– organisatsiooni vastavus arenguprogrammi tingimustele;
– pakutava või kavandatava avaliku teenuse vastavus arenguprogrammi tingimustele;
– organisatsiooni vajadus ning valmisolek arenguprogrammis osalemiseks;
– vähemalt neli programmi valitavat vabaühendust tegutseb või osutab teenust väljaspool Harju maakonda.

Peab olema tagatud, et arenguprogrammi valitakse vabaühendused:
kelle teenuste kujundamisse ja osutamisse on võimalik kaasata vabatahtlikke;
– kellel on võimalik osaleda kõigis töötubades ja seminarides ning on piisavalt ajalist ressurssi, et kaasata vabatahtlikke.

NB! Programmis osalemine on tasuta, kuid programmiga liitumisel tasuvad ühendused 60 eurot garantiiraha, mis kantakse ühendustele peale arenguprogrammi lõppu tagasi tingimusel, et vähemalt üks ühenduse esindaja on osalenud kõigis töötubades ja viinud arenguprogrammi jooksul ellu ise endale püstitatud eesmärgid. Töötubade ja koolituste kuupäevad on kinnitatud ja palume kandideerimisel kontrollida, et nendes on võimalik osaleda!

Koolitusprogrammi teemad:

1. moodul – teoreetiline koolitus vabatahtlike kaasamisest ja juhtimisest, 28. august

Teemad
– Mis on vabatahtliku tegevuse eripärad sotsiaalvaldkonnas
– Kuidas vabatahtlike tegevust planeerida
– Kuidas leida ja värvata sobivaid vabatahtlikke
– Vabatahtlike juhendamine, arendamine, hindamine ja neile tagasiside andmine
– Kas vabatahtlikke on võimalik hoida ja motiveerida
– Kuidas vabatahtlikke tunnustada

Koolituse lõpuks teavad ühendused, mis neid üldiselt ees ootab, kui nad soovivad edukalt vabatahtlike värvata ja juhtida.

Koolituse viib läbi Kristina Mänd.

2. moodul – töötuba ühendustele: Kuidas leida professionaalseid vabatahtlikke (äriorganisatsioone), 10. september

Teemad
– Ärisektori ja vabakonna koostöö
– Mis on ettevõtte vabatahtlik tegevus
– Vastutustundliku ettevõtluse ja ettevõtte vabatahtliku tegevuse seos
– Mis kasu võib ettevõttel olla vabatahtlikust tegevusest
– Kuidas üles ehitada ettevõtte vabatahtliku tegevuse programmi
– Kuidas leida sobiv organisatsioon

Koolituse tulemusena oskavad ühendused üles ehitada ettevõtte vabatahtliku programmi.

Koolituse viib läbi Maris Ojamuru (Heateo SA juht)

3. moodul – sotsiaalseosega turunduse töötuba, 24. september

Töötoa eesmärk on arendada edasi ühenduste ettevõtte vabatahtliku tegevuse programmi sotsiaalseosega turunduseks.

Koos vaadatakse üle, kas ühendus oskab piisavalt hästi selgitada, mis on nende missioon ja miks neid ühiskonnale vaja on. Ühendused õpivad oma teenust/ühiskondlikku mõju paremini kommunikeerima. Samuti vaadatakse üle ühenduste senine kommunikatsioon ja tehakse ettepanekuid, kuidas seda parandada ning millist väärtust saab ühendus oma tegevusega oma äripartnerile pakkuda.

Töötoa viivad läbi Maris Ojamuru (Heateo SA tegevjuht), Jaan Aps (SEV tegevjuht) ja Rasmus Pedanik

4. moodul – organisatsioonide värbamise töötuba, 8. oktoober uus aeg 9. oktoober

Töötoas teevad ühenduste esinejad näitlikult läbi äriorganisatsioonide värbamise. Ühendused esitlevad oma ettevõtte vabatahtliku tegevuse programmi ja põhjendavad, miks äriorganisatsioon peaks neile oma töötajaid vabatahtlikena appi saatma.

Ühendused saavad oma esitlustele tagasisidet ja hakkavad ise reaalselt äriorganisatsioone värbama. Äriorganisatsioonide või professionaalidest vabatahtlike värbamise tähtajaks on 24. november. Vajadusel aitavad arenguprogrammi läbiviijad esimese kontakti loomisega.

Töötuba juhivad Kristina Mänd ja Rasmus Pedanik

5. moodul – tegevuskavade koostamise töötuba, 29. oktoober

Töötoas koostatakse vastavalt väljaselgitatud vajadustest (kohtumised, intervjuud) ja sotsiaalseosega turunduse töötubade tulemustest esialgsed tegevuskavad, mida ühendused hakkavad koostöös tavaliste ja professionaalidest vabatahtlikega tegema. Kodutööna arutavad ühendused oma organisatsioonis tegevuskavad läbi, täiendavad neid vajadusel ja saadavad projekti meeskonnale. Tegevuskavadele annavad tagasisidet arenguekspert, värbamisekspert ja teenuste ekspert.

Töötoa viivad läbi Kristina Mänd (EMSL), Rasmus Pedanik ja Merlin Sepp.

6. moodul – teenusedisaini protsessist lähtuv töötuba, kus kaardistatakse teenuseprotsess ja võimalikud kohad, kus saaks vabatahtlikke appi värvata, 19. november

Teemad
– Teenusedisaini olemus
– Võimalused ja tööriistad avaliku teenuse kujundamises, arendamises
– Vabatahtlike kaasamine teenuse kujundamise ja osutamise, arendamise protsessis

Töötoas koostavad ühendused teenusedisaini tööriistu kasutades teenuse protsessi, millest valmib teenuse stsenaarium. Selle protsessi läbi mängimine aitab ühendustel mõista, millistes kohtades teenuse protsessi on võimalik teenuse pakkumisse kaasata vabatahtlikke.

Koduülesanne ühendustele on koostada täpne teenuse protsessi kaardistus koos võimalike kohtadega, kus saab vabatahtlikke teenuse pakkumisse kaasata ja vabatahtlike iseloomustus ja tööülesanded. Valmib n-ö teenuse stsenaarium, millele annab tagasisidet teenuse disainer.

Töötuba viivad läbi teenuste ekspert Merlin Sepp ja professionaalne teenusedisainer Jannus Jaska.

7. moodul – vabatahtlike värbamise töötuba, 10. detsember

Kuidas värvata „tavalisi“ vabatahtlikke appi teenuste pakkumisse: tulemuseks värbamiskava. Värbamiskava koostamisel lähtutakse teenuse disaini töötoa tulemustest.

Teemad
– Vabatahtlike tööjuhendist värbamiskuulutuse koostamine
– Atraktiivse sõnumi koostamine
– Õige sihtrühma määratlemine
– Täpse kanali valimine
– Sõnumite kontrollime
– Värbamiskava koostamine

Töötoa viivad läbi Rasmus Pedanik ja Jaan Aps

8. moodul – 4-tunnine seminar, kus saavad kokku kõik ühendused ja vabatahtlikud, 7. jaanuar 2015

Koos vaadatakse üle oma tegevuskavad, täpsustatakse, kes mida ja mis ajaks teeb. Partnerorganisatsioonid sõlmivad pidulikult heatahte lepingud, kus on kirjas mõlema poole kohustused ja vastutused. Peale seda jääb ühendustele ja nende partneritele kokkulepitud tegevuste elluviimiseks 5 kuud.

Alates veebruarist toimuvad kord kuus kogemuste vahetamise töötoad:

1. Kogemuste töötuba, 4 h, 18. veebruar 2015

Kogemusi vahetavad arenguprogrammis osalevad ühendused.
Töötoa viivad läbi Rasmus Pedanik ja Merlin Sepp

2. Kogemuste töötuba, 4 h, 18. märts 2015

Kogemusi vahetavad arenguprogrammis osalevad ühendused.
Töötoa viivad läbi Rasmus Pedanik ja Merlin Sepp

3. Kogemuste töötuba, 4 h, 22. aprill 2015

Kogemusi vahetavad arenguprogrammis osalevad ühendused.
Töötoa viivad läbi Rasmus Pedanik ja Merlin Sepp

Lõpuüritus kõigile osapooltele 27. mail, kus tõmbame peamistele projekti tegevustele joone alla.

Arenguprogrammi viivad läbi:
Arenguekspert Kristina Mänd (EMSL)
Kristinal on 30-aastane töökogemus, millest kolm aastat on ta töötanud avalikus teenistuses ning 18 aastat erinevates riikides juhtides ja nõustades kodanikuühendusi rahvusvahelisel tasemel, tehes koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja ettevõtetega.

Ta on töötanud inimeste ja organisatsioonidega üle maailma, kuid kõige enam Venemaal, Lätis, Leedus, Ühendkuningriigis, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, Kanadas, USAs, Austraalias ning erinevates Lõuna-Ameerika ja Aafrika riikides.

Värbamis- ja kommunikatsiooniekspert Rasmus Pedanik (SEV)
Rasmus Pedanikul on töökogemus nii era-, avalikust- kui kolmandast sektorist. Ta on töötanud Eestimaa Looduse Fondis turundus- ja müügijuhina, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuses vabaühenduste konsultandina ja professionaalidest vabatahtlike värbamise suuna väljatöötajana. Rasmus on nõustanud erinevaid vabaühendusi kommunikatsiooni- ja turundusküsimustes. Ta kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja MTÜ Ökomeedia (www.bioneer.ee) juhatusse. Lisaks kuulub Rasmus Uuskasutuskeskuse nõukojasse ja Eesti Represeeritute Abistamise Fondi nõukokku.

Enne Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga ühinemist töötas Rasmus regionaalministri nõunikuna kodanikuühiskonna valdkonnas. Rasmus õpib Tartu Ülikoolis meedia ja kommunikatsiooni doktoriõppes ja kuulub Tartu Ülikooli Sotsiaalsete praktikate ja sotsiaalse innovatsiooni töörühma.

Avalike teenuste ekspert Merlin Sepp (Heateo SA)
Merlin juhib ja koordineerib Heateo Sihtasutuses sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku ning avalike teenuste disaini pilootprogrammi.

Merlin on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö eriala ning on lõpusirgel haldusjuhtimise magistriõpingutega Tallinna Ülikoolis.

Enne Heateoga liitumist töötas ta viis aastat Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis, sh 2011-2013 Šveitsi Vabaühenduste Fondi juhina, mille raames toetati vabaühenduste ja avaliku sektori teenuste koostööprojekte. Lisaks on ta osalenud mitme vabaühenduse tegevuses ning koordineerinud ka laste ja perede huvikaitse võrgustikku.

Koolitajatena osalevad:
Jaan Aps (SEV tegevjuht)
Maris Ojamuru (Heateo SA tegevjuht)
Teenusedisainer Jannus Jaska

Ajakava:
Koolituspäevad: 28.08, 10.09, 24.09, 08.10 uus aeg 09.10, 29.10, 19.11, 10.12 (kõik 2014)
Seminar: 07.01.2015
Kogemuste vahetamise töötoad: 18.02, 18.03, 22.04 (kõik 2015)
Lõpuaktus: 27.05.2015

Kontakt:
Arenguprogrammi kohta tekkivate küsimuste korral helista või kirjuta Rasmus Pedanikule: 555 66 489 ja rasmus [at] sev.ee.