Anna meile tagasisidet: eesmärgid, tegevused ja tulemused 2017/18

Küsimustiku avamiseks vajuta kursoriga pildile või siia lingile.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) tegevusele tagasiside andmise käigus palume Sul võimalusel tutvuda allpool esitatud ülevaatega meie olulisematest tegevustest 2017/18. Meie tegevused lähtuvad arengusuundadest 2017-2020, mis kiideti liikmete poolt heaks üldkoosolekul maikuus 2017. Kompaktsuse huvides pole järgnev tegevuste ja tulemuste loetelu ammendav.

Ja sissejuhatav märkus – oleme tänulikud kõigile toetajatele, kaasamõtlejatele ning teistele partneritele. Koos teiega muudame liigume olukorra poole, kus iga ettevõte panustab otseselt inimeste heaolusse ja keskkonnakaitsesse.

 1. ROHKEM SOTSIAALSEID ETTEVÕTTEID

1.1: SEV viib sotsiaalse ettevõtluse kui karjäärivaliku noorteni, andes neile inspiratsiooni, teadmiseid ja kogemusi

Noorte sihtrühma kaasamine ja arendamine on meile oluline, sest just noorte seast kasvavad uued sotsiaalsed ettevõtjad ja vastutustundlikud tarbijad. Samuti – tänaste sotsiaalsete ettevõtete vabatahtlikud, praktikandid ja tulevased töötajad.

 

Näited ära tehtud asjadest

 • Koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega valmis noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia. Selle elluviimine annab osapoolte koostöö kaudu võimaluse viia noorteni sotsiaalse ettevõtluse teadmised ja kogemused nii olemasolevate programmide täiendamise kui uute tegevuste algatamise kaudu. Neli alljärgnevat punkti ongi näited koostöötegevustest, mis said alguse juba strateegia koostamise käigus.
 • Junior Achievement Eesti (JA Eesti) oli nõus meid kaasama gümnaasiumi uue majandusõpiku sotsiaalse ettevõtluse sektsiooni koostamisse. Tänaseks oleme JA Eestile õpiku trükiversiooni sisendi esitanud ja paneme kokku materjalide nimekirja õpiku elektroonilise versiooni jaoks, mida JA Eesti hakkab jooksvalt uuendama. Õpik ilmub augustis 2018 ja seda saab ette tellida siit lingilt.
 • Samuti andis JA Eesti meile võimaluse anda Eesti õpilasfirmade laadal 2018 välja sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna, mille sai säästvat tarbimist toetav Edible. Loodetavasti kujuneb eriauhinnast traditsioon, mis aitab ka järgnevatel aastatel sotsiaalseid õpilasfirmasid esile tõsta.
 • Koos Eesti Noorsootöö Keskusega valmisid detsembriks 2017 kolm noorteinfo vahendamiseks mõeldud videot – “Mis on sotsiaalne ettevõtlus?”, “Kuidas alustada sotsiaalse ettevõttega?” ja “Festera kogemuslugu”. Need on ühed esimesed eestikeelsed just noorte sihtrühmale mõeldud ja professionaalselt teostatud sotsiaalse ettevõtluse teemalised audiovisuaalsed materjalid.
 • Eesti Noorsootöö Keskusega käivitusid ka teisi koostöösuundi, näiteks korraldasime detsembris 2017 sotsiaalse ettevõtluse teemalise sissejuhatava koolitusseminari malevakorraldajatele ning andsime sisendit riikliku noorteinfo veebilehe “Stardiplats” uueneva versiooni jaoks. Hetkel oleme ette valmistamas sotsiaalse ettevõtluse teemalist noortemalevate programmi suveks 2018.
 • Briti Nõukogu toetusel jätkasime eesti ja vene keelt kõnelevatele gümnaasiuminoortele mõeldud programmi „Changemakers Academy“ elluviimist. Pilootprogrammis oli 48 osalejat (124 kandidaati), nendest 18 vene keelt emakeelena kõnelevad noored; teisel hooajal 60 osalejat (184 kandidaati), nendest 15 vene keelt emakeelena kõnelevad noored. Esimest hooaega kokkuvõttev video asub siin lingil. Mõlemal hooajal oli kaasatud 6 sotsiaalset ettevõtet, enamuses SEVi liikmed. Changemakersi värbamiskommunikatsiooni käigus oleme silmast-silma suhelnud 3288 noorega, sh 2288 noort koolides ja 1000 noort Teeviida messidel. Teise hooaja võidutiimid tõid sotsiaalsele ettevõtlusele tublisti meediakajastust, näiteks telesaates Ringvaade ja Tallinna Televisioonis, ajalehtedes Postimees ja Järva Teataja, samuti Raadio 2-s. Teise hooaja lõpu seisuga on tegemist ühe Eesti populaarseima noorteprogrammiga, mille kogemust oleme jaganud ka rahvusvahelistele külalistele Ukrainast Tuneesiani.
 • 2017. aasta suvel toimus ka Changemakersi Suveakadeemia, mille käigus külastasime liiget Equilibre ja käisime Arvamusfestivalil. Kokkuvõttev video asub siin.
 • Kõrghariduse suunal on kaks põnevaimat arengut alljärgnevad.
  • Tallinna Ülikool on sügisest 2018 käivitamas ingliskeelset sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi. Oleme olnud kaasatud programmi arendusse ja suure tõenäosusega osaleme juba sügisel ka õppejõududena.
  • Osaleme koos Saksamaa, Hollandi ja Rumeeniaga rahvusvahelises projektis “Social Entrepreneurship For Local Change“, mille raames töötatakse välja ja viiakse läbi sotsiaalse ettevõtluse kursuseid tudengitele jaotatuna nii pikema aja peale kui ka ise-käed-küljes stiilis intensiivkursustena.

1.2: SEV panustab ise ja toetab teisi osapooli, et igal sotsiaalse ettevõtlusega alustajal oleks olemas talle sobiv stardi- ja arengutugi

Selle eesmärgi raames toetab SEV teisi osapooli, et need algataksid ja arendaksid sotsiaalse ettevõtlusega alustajatele asjakohaseid ja kvaliteetseid tugitegevusi. Võimalusel lööb SEVi tiim nendes tegevustes ka ise kaasa.

 

Näited ära tehtud asjadest

 • Ettevõtluskonkursil Ajujaht on ka hooajal 2017/18 välja pandud sotsiaalse ettevõtluse eriauhind, seekord SEVi ja SEB Panga koostöös. Erinevalt eelmistest aastatest võib võitja olla registreeritud ka äriühinguna. TOP30 seas olevaid ühiskondliku mõjuga tiime kaasame ka sotsiaalse ettevõtluse laiemasse kommunikatsiooni, näiteks 1.03.2018 toimunud Maailmamuutjate Inspiratsiooniõhtul. Muuseas, sel aastal on TOP30 seas üle viie tiimi, kelle ettevõtlusidee elluviimisel on otseselt positiivne ühiskondlik mõju!  
 • Heateo Sihtasutus on meid kaasanud NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori programmi koolitaja ja mentorina. Hoiame pöialt, et NULA saaks jätkuda ka edaspidi.
 • Panustasime aktiivselt 2016. aastal tööd alustanud Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma töösse, aidates defineerida ja koostada selle väljundeid, olulisimatena lisaks rakkerühma lõpparuandele ka „Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs“ ja „Sotsiaalse väärtuse edendamine riigihangete kaudu: raport ja juhendmaterjal“. Rakkerühma lõpparuandes on mitmed soovitused sotsiaalsete ettevõtete tugimeetmete loomiseks, mis on meile ka edaspidise huvikaitsetöö aluseks. Järgmine kontakt Riigikantseleiga on sel teemal aprillis.

1.3 SEV aitab (juriidika korrastamise  ja sotsiaalsete ettevõtete märgise loomise abil) kujundada olukorra, et iga sotsiaalne ettevõtja saab hõlpsasti tegutseda ja end läbipaistvalt kommunikeerida

Näited ära tehtud asjadest

 • Võeti vastu uus Riigihangete seadus, mille koostamisse olime Rahandusministeeriumi poolt kaasatud. See loob otsesed võimalused avalikule sektorile sotsiaalse väärtuse hankimiseks sotsiaalsetelt ettevõtetelt ja teenuseid pakkuvatelt avalikes huvides tegutsevatelt vabaühendustelt. Üks paragrahvidest on „§ 13. Hankelepingute reserveerimine“ (soosib vähemate võimalustega inimestele tööhõive pakkujaid) ja teine „§ 127. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute reserveerimine“ (soosib avalikes huvides ja kasumijaotuseta või piiratud kasumijaotusega tervishoiu-, sotsiaal- või kultuuriteenuste osutajaid).
 • Justiitsministeerium on lisanud sotsiaalse ettevõtluse juriidilise keskkonna korrastamise teema ühinguõiguse revisjoni lähteülesandesse. SEVi esindaja on ka revisjoni komisjoni põhiliikmeks. Ühinguõigust uuendatakse aastatel 2016-2020.
 • Olles ühinguõiguse revisjoni suhtes hetkel oooteseisundis, on SEV vahepeal jälginud rahvusvahelise praktika kujunemist (nt 2017. aasta sügisel loodud sotsiaalse ettevõtluse juriidiline vorm Lätis), töötanud välja mustandi sotsiaalse ettevõtte tunnustest Eesti kontekstis ja nõustanud partnereid, nt Vabatahtlike Värava materjalide osas vabatahtlike kaasamisest (sotsiaalsete) ettevõtete juurde.
 • Tänu Siseministeeriumi ja KÜSKi toetusele saame koordineerida kommunikatsioonikoostööd eri osapoolte vahel, et info sotsiaalsest ettevõtlusest jõuaks palju rohkemate inimesteni kui potentsiaalsete ettevõtjateni ja toodete-teenuste tarbijateni. Näiteks ilmub varasügiseks 2018 koostöös Maakondlike arenduskeskustega 17 artiklit sotsiaalsetest ettevõtetest üle Eesti nii kohalikus meedias.
 • Osana sotsiaalse ettevõtluse kommunikatsioonist korraldasime 2017. aasta Arvamusfestivalil koos MTÜ Mondoga arutelu “Kas Setomaa ja Põhja-Ghana savanniküla päästab idufirma või tikitud linikud?“, mille kokkuvõte ilmus ka ajalehes Põlva Koit 19. septembril 2017. Arutelu toimus Swedbanki poolt toetatud Kaasava ühiskonna alal.

2. ROHKEM ELUJÕULISI SOTSIAALSEID ETTEVÕTTEID

2.1: SEV aitab kujundada inkubaatori, mis annab järjepidevat tuge ärimudelite ning toote- ja teenusearendusega

See strateegiline eesmärk on hetkel ootel, sest on võimalik, et uut inkubaatorit pole tarvis ning piisab seniste osapoolte panusest (nt NULA inkubaator, kes on SEVi tiimi kaasanud ka koolitajate ning mentoritena). Tegime NULA-ga koostööd ka inkubaatori 2018. aasta värbamiskommunikatsioonis. Küll oleme osalenud mõningates (hetkel vastuse ootel olevates) rahvusvahelistes projektitaotlustes, et tuua Eestisse toote- ja teenusearenduseks täiendavaid ressursse.

2.2: SEVi turundusüksus aitab muuta sotsiaalsete ettevõtete tooted-teenused tuntud ja atraktiivseteks tarbimisvalikuteks

Näited ära tehtud asjadest

 • Detsembris korraldasime sotsiaalsete ettevõtete jõululaadad Riigikogus ja „superministeeriumis“ ning aitasime koostöös Riigikantseleiga sotsiaalse ettevõtte poolt toodetud jõuluehetel jõuda ka Eesti Vabariigi peaministri kuusepuule.
 • Palju oleme pannud rõhku sotsiaalsete ettevõtete turundusele eri sihtrühmadele. KÜSKi toetusel käivitasime arenguprogrammi kolme eri valdkonna vabaühenduste turunduse ja müügi toetamiseks. Tänaseks on lõppenud käsitöötoodete pakett ja käimas turismiteenuste pakett.
 • Septembris korraldasime sotsiaalse ettevõtluse sügiskonverentsi „Kuidas müüa positiivseid muutuseid?
 • Testisime miinimumeelarvega videote tegemist oma liikmetest – Aarete Laegas ja Nukufilmi Lastestuudio.
 • Valminud on versioon sotsiaalse ettevõtluse brändist / märgisest, mida SEV asub koos TÜ kommunikatsioonijuhtimise magistrandidega nende strateegiapraktika aine raames testima kevadel 2018. Märgise mustandversioon (hetkel kohendamisel):

2.3: SEVi investeeringuüksus aitab sotsiaalsetel ettevõtetel laienemiseks ja arenguks rahastust kaasata

Sotsiaalsete investeeringute teemal on Eestis mitmeid olulisi osapooli, näiteks uue perioodi struktuurivahenditest finantsinstrumentide kasutusele võttu kaaluv Sotsiaalministeerium, ühiskondliku mõju osakute pilooti kavandav Siseministeerium, äsja Eesti esimese mõjufondi käivitanud Heateo Sihtasutus ja loomulikult SEVi liige Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu.

SEVi peamiseks rolliks on nimetatud osapooltele toeks olemine, vahendades neile nii sotsiaalsete ettevõtete vajadusi kui parimat rahvusvahelist oskusteavet. Enda rolli oleme veel otsimas, sest strateegilises eesmärgis nimetatud investeeringuüksuse loomine oleks hetkel eelpool nimetatud osapoolte tegevuste dubleerimine.

21. märtsil 2018 korraldasime Riias seminari “Social Impact Investment: Development opportunities in the region”, mille tulemusena valmib maikuuks kaardistus osapoolte rollidest ja võimalustest. Slaidid, pildid ja kõige olulisemad rahvusvahelised sotsiaalsete investeeringute valdkonna ülevaated on leitavad siit lingilt.

3. SOTSIAALSED ETTEVÕTTED SAAVUTAVAD OMA VALDKONDADES ROHKEM POSITIIVSEID MUUTUSEID

3.1: SEV aitab (eelkõige Maailmamuutjad.ee abil) igal sotsiaalsel ettevõttel seada selgeid eesmärke muutuste loomiseks ja hinnata ning kommunikeerida oma tulemusi

Üheks meie eesmärgiks on saavutada olukord, kus igal ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonil on kerge vaevaga võimalik oma mõju kaardistada ja avalikkusele tutvustada. See on oluliseks sammuks visiooni suunas, kus igal ettevõttel on selge eesmärk inimeste heaolu tõstmiseks ja / või keskkonnakaitsesse panustamiseks.

Näited ära tehtud asjadest

 • Veebilahenduse Maailmamuutjad.ee testimise tulemusena toimuvad viimased arendused I kvartalis 2018. Alates II kvartalist väljub portaal beetaversioonist ning algab aktiivne vabaühenduste kaasamine (sh maakondlike arenduskeskuste võrgustiku abil). Allpool on esitatud mustandpilt veebilahenduse uuendatud disainist. Senisest palju paremini struktureeritum ja visuaalselt atraktiivsem!

 • Oleme hetkel teostamas Riigikantselei poolt koos Eesti Noorteühenduste Liiduga korraldatud hanget “Noorteühingute mõju analüüs”. Selle tulemused annavad väärt sisendit ka meie enda mõju analüüsi metoodika edasi arendamiseks ning värskeid raporteid uuenevasse portaali Maailmamuutjad.ee.
 • Koostöös rahvusvaheliste partneritega valmis käsiraamat „Kuidas saavutada maksimaalset mõju“, mis pakub praktilisi nippe osapoolte vajaduste kaardistamiseks ja oma edasiminekute hindamiseks just “rohujuure tasandil” tegutsevatele vabaühendustele. Eelmine eestikeelne käsiraamat keskendus mõju eesmärgistamisele ja hindamisele organisatsiooni pigem eestvedajate vaatenurgast. Käsiraamatu alusel toimus projekti “Tunne oma mõju” raames ka noorte Eesti sotsiaalsete ettevõtjate mentorlus kevadel 2017.
 • Alates 2017. aasta sügisest oleme täisliige Riigikantselei juures asuv Eesti pikaajalise säästva arengu komisjonis (2017-2021). Liitudes oli SEVil kohe võimalik oma võrgustiku ekspertiisiga panustada Eesti säästva arengu näitajate nimekirja uuendamisse, mis on peamiseks säästva arengu seiremehhanismiks Eestis. Kasutasime selle võimaluse aktiivselt ära. Nimekirja lõppversioonis võeti arvesse mitmeid meie ettepanekuid, sh vähesem arvestamine sisemajanduse koguprodukti kui indikaatoriga, mis väljendab ühiskondlikku heaolu.

3.2: SEVi huvikaitse valdkondlik fookus aitab areneda kaitstud ja toetatud tööd pakkuvatel sotsiaalsetel ettevõtetel (riiklik raamistik, rahastamine ja hanketingimused, investeeringud)

Vähenenud töövõimega inimestele sobivat töö- ja arengukeskkonda loovad organisatsioonid moodustavad suurima osa Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest ja ka SEVi liikmeskonnast. Seetõttu on nad eraldi eesmärgi abil esile tõstetud. Muuhulgas panustab SEV analüüsitöösse teemal, millisel kujul oleksid taolised sotsiaalsed ettevõtted Eestis edaspidi finantsiliselt elujõulised.

Näited ära tehtud asjadest

 • Jätkasime arendusprojekti Töötukassa lühiajalise kaitstud töö teenuse ja Sotsiaalkindlustusameti pikaajalise kaitstud töö teenuse edasi arendamiseks teenusedisaini meetodil ja koosloomes avaliku sektori esindajatest hankijate ning vabaühendustest ning sotsiaalsetest ettevõtetest teenusepakkujate vahel. Osa arendusprojekti kokkuvõtetest on esitatud arvamusartiklis Kaitstud töö: kuidas pöörata töövõimereformi kasutamata võimalus edulooks“ (ERR, 13.11.2017). SEVi Facebookis jõudis see artikkel rohkem kui 13 000 inimeseni, kogudes 51 jagamist ja 94 meeldimist.
 • SEV esindas avalikke teenuseid pakkuvaid vabaühendusi (sh kaitstud töö keskuseid) täisliikmena Riigikantselei juures tegutsevas Hoolduskoormuse rakkerühmas, mis tegutses 2015. aasta lõpust kuni 2016. aasta lõpuni. SEVi vedas selle raames kogukonna rolli teemat, olles autoriks raportile „Aruanne: vabatahtlike ja kogukonna roll pikaajalises hoolduses“ ja panustades selle teemaga ka rakkerühma lõpparuandesse. Mõlemas dokumendis on mainitud sotsiaalset ettevõtlust ühe võimalusena, kuidas vabatahtlike ressursse kombineerida ettevõtlustuluga. SEVi juhatuse esimees Jaan Aps modereeris ka Eesti Külaliikumise Kodukant korraldatud seminari “Vabatahtliku tegevuse trendid muutuvas ühiskonnas” (5.04.2018).

4: SEV TOIMIB ORGANISATSIOONINA SUUREPÄRASELT

Näited ära tehtud asjadest

 • 2016. aasta lõpuks oli selge, et SEVi programmi Sotsiaalse Ettevõtluse Akadeemia teemadering on arenemas palju laiemaks võrreldes SEVi põhikirjaliste eesmärkidega. Sellega seoses kasvas jaanuaris 2017 Akadeemia senise juhi Rasmus Pedaniku eestvedamisel SEVist välja uus organisatsioon – Si-Lab. Si-Lab pühendub 2014. aastal Rasmuse poolt loodud mitteformaalse Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustiku eestvedamise kaudu sotsiaalse innovatsiooni valdkonna arendamisele ja eestkostele.
 • Liikmeskonna uuendamine (liitusid Eesti Unekooli Ühing MTÜ, Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu ja uue tegijana noortevaldkonnas juba mitmeid auhindu saanud Merkuur OÜ; välja arvatud MTÜ Abikäsi).
 • Uus veebileht (just see, mida praegu vaatad), uuendatud disain kõigile SEVi materjalidele nagu näiteks dokumendi- ja slaidipõhjad.
 • Aasta tulu suurenes ca 13%, sh meie enda ettevõtlustulu ca 25%. Ettevõtlustulu kasvatamine on ka järgnevate aastate eesmärk, et SEV oleks ka ise toimiv sotsiaalne ettevõte.
 • SEVi praeguse peamise kommunikatsioonikanali ehk meie Facebooki lehe jälgijate arv suurenes aastaga ca 40% (1517-lt 2128-le mõlema aasta 31. detsembri seisuga). 
 • Uued tööviisid organisatsiooni sees (sh põhjalikult korrastud infohaldus ja projektijuhtimistarkvara JIRA osaline kasutusele võtt.)
 • Ostsime ise sotsiaalsetelt ettevõtetelt rohkem tooteid ja teenuseid kui kunagi varem. 
 • Leppisime kokku praeguse tegevtiimi väärtustes (leitavad siit lingilt).

Aitäh tähelepanu eest ja loodame tulemuslikule koostööle Sinuga juba 2018. aasta jooksul!