Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik

Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik – huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti tulemuseks on aktiivselt käivitatud huvikaitse mudel / mõttekoda, mille eesmärgiks on toetada avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste huvikaitset ja teenuste pakkujate võimekuse tõusu. Samuti arendame valdkondade sisest koostööd ning tõstame sealjuures teenuste sisulist kvaliteeti.

Projekti kestvus: 1.09.2015-31.05.2016 ja 01.08-12.12.2016

Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik – huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine.

Projekti tulemuseks on aktiivselt käivitatud huvikaitse mudel / mõttekoda, mille eesmärgiks on toetada avalikke teenuseid pakkuvate vabaühenduste huvikaitset ja teenuste pakkujate võimekuse tõusu. Lisaks aitab SEV kaasa avalike teenuste osutajate võrgustumisele eri valdkondades, eesmärgiga arendada ka valdkondade sisest koostööd ning tõsta sealjuures teenuste sisulist kvaliteeti.

Antud eesmärkide saavutamiseks on kavas läbi viia kolme laadi tegevusi:

  1. huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine (mõttekoja töörühmad, koostööseminarid, kohtumised);
  2. vabaühenduste võrgustumisele kaasa aitamine;
  3. huvikaitse teostamine (osalemine valdkonna õigusloomet puudutavates töörühmades jm).

Huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamisega püüdleme selle poole, et:

  • keskkond vabaühendustele avalike teenuste käivitamiseks, osutamiseks ning arendamiseks on toetav;
  • selles keskkonnas toimuv avaliku sektori ning vabaühenduste koostöö on läbipaistev, jätkusuutlik ning heast tavast lähtuv;
  • vabaühenduste poolt pakutavad avalikud teenused on kliendikesksed, kvaliteetsed, ressursisäästlikud ning uuenduslikud.

Tehtud, teoksil

Mõttekoja kohtumised: 29.10.15, 26.11.15, 19.01.16, 03.11.16.
Osalised: Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, Riigikantselei, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Maaomavalitsuste Liit, EMSL, Eesti Külaliikumine Kodukant, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Balti Uuringute Intsituut jt.

Teenuseosutajate koostööseminarid:

  • Sotsiaalkindlustusameti ja raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (lapsehoiuteenus, tugiisiku teenus, transporditeenus) hankepartnerite koostööseminarid 18.02. ja 03.03.2016.
  • Sotsiaalkindlustusameti ja kogukonnas elamise teenuse partnerite koostööseminarid 21.04 ja 03.05.2016.
  • Töötukassa ja lühiajalise kaitstud töö partnerite koostööseminarid 04.10 ja 25.10.2016.

Analüüs “Avalikud teenused: tegevused ja väljakutsed eri osapoolte silmis“

Strateegiline tegevuskava “Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku avalike teenuste suuna huvikaitse tegevuskava 2017-2018“

1.09.2015-31.05.2016 ja 01.08-12.12.2016.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.